top of page

REGULAMIN

PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych online prowadzonych przez szkołę językową Hiperkursy Paulina Łaskowska.

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

 1. Organizator – Paulina Łaskowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPERkursy Paulina Łaskowska, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk, NIP: 9571119549, REGON: 384659997

 2. Kursant – osoba biorąca udział w kursie.

 3. Oferta – aktualne pakiety kursów dostępne na stronie internetowej Organizatora: https://www.hiperkursy.pl/dladoroslych

 4. Kurs online – usługa świadczona przez Organizatora drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej, w szczególności: Whereby, Zoom, Google Meet, Skype, Teams, Messenger obejmująca cykl zajęć językowych o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w Ofercie lub uzgodniony indywidualnie z Kursantem.

 5. Panel Kursanta – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem którego realizowany jest Kurs, należący do: Langlion.com.

 6. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Organizatora z Kursantem, wykonywana za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym wiadomości e–mail, Messenger, sms oraz formularzy.

 7. Strony – strony Umowy, tj. Organizator i Kursant.

 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). 

 

 1. ORGANIZACJA KURSÓW

 

 1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe Kursy online języka obcego w trybie zwykłym lub intensywnym, przez cały rok kalendarzowy, zgodnie z aktualną Oferta dostępną na stronie internetowej Organizatora: https://www.hiperkursy.pl/dladoroslych.

 2. Zapis na kurs następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora oraz opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z Organizatorem.

 3. W przypadku wyczerpywania się miejsc w grupie o uczestnictwie w kursie rozstrzyga kolejność wpłat.  Potwierdzenie uczestnictwa w kursie zostanie przesłane Kursantowi drogą elektroniczną. 

 4. Kursant, w zależności od wybranego Kursu online, otrzymuje indywidualny login lub hasło do Panelu Kursanta lub do stworzonej na potrzeby kursu online grupy.

 5. Kursantowi, który korzysta z usług Organizatora po raz pierwszy, przysługuje prawo wzięcia udziału w 15 minutowej darmowej lekcji lub rozmowie z lektorem, w terminie uzgodnionym z Organizatorem.  

 6. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia mogą odbywać się, jeśli cała grupa wyrazi na to zgodę. W Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy zajęcia nie odbywają się. 

 7. Termin realizacji kursu jest ustalany indywidualnie lub w grupach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w planie zajęć po rozpoczęciu kursu językowego. 

 8. Minimalny czas uczestnictwa w lekcjach online w Strefie Rozmów to jeden miesiąc kalendarzowy. 

 9. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z Organizatorem pod numerem tel. +48-518-408-709 lub na Messengerze firmowym: https://m.me/hiperkurs  lub pod adresem e-mail: klient@hiperkursy.pl

 

2. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 

 1. Organizator udostępnia niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat. Materiały dydaktyczne udostępnione są na użytek własny Kursantów i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.  

 2. W przypadku realizowania kursu za pomocą dodatkowych materiałów dydaktycznych, Kursant zobowiązuje się dokonać ich nabycia, w szczególności podręcznika wskazanego przez lektora. Cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu.

 

3. PRZYDZIAŁ DO GRUPY

 

 1. Organizator prowadzi kurs online w grupach od 3 do 9 osób, w zależności od wybranego Kursu online i na warunkach określonych w Ofercie.

 2. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego przesłanego drogą elektroniczną lub rozmowy z lektorem sprawdzającym umiejętności uczestnika w języku obcym..

 3. Kursant może zgłosić Organizatorowi chęć przeniesienia się do innej, odpowiadającej jego umiejętnościom, grupy nie później niż w dniu rozpoczęcia kolejnych zajęć. Możliwość przeniesienia Kursanta uzależniona jest od dostępności miejsc w grupie docelowej. 

 4. W przypadku zmiany grupy lub formy prowadzenia zajęć, Organizator nie zwraca różnicy uiszczonej opłaty za kurs.

 5. Zmiana formy prowadzenia zajęć nie stanowi zmiany Umowy/Regulaminu i nie wymaga aneksowania oraz nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy,

 6. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy do mniej niż 4 osób, Organizator według swojego uznania może:

      1. skrócić czas trwania zajęć maksymalnie do 60 minut,

      2. połączyć grupy o zbliżonym poziomie językowym, z zastrzeżeniem i że liczba osób z połączonych grup nie będzie większa niż 9,

      3. zaproponować inny kurs online, dostępny w Ofercie.

 

 

4. CENA KURSU

 

 1. Cena kursów językowych online dostępna jest w aktualnym Cenniku na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega, że warunkiem uczestnictwa w kursie online jest uiszczenie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie.

 2. Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość zajęć dydaktycznych zgodnie z Ofertą, dodatkowe materiały dydaktyczne, które Kursant otrzymuje na zajęciach, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 1. Opłaty za kurs mogą być uiszczane w ratach lub jednorazowo z góry. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu online, zgodnie z aktualną Ofertą.

 2. Płatności można dokonać z pozycji Panelu kursanta lub przelewem na numer konta: HIPERkursy Paulina Łaskowska PL75 1140 2004 0000 3902 7931 9190, SWIFT/BIC mBank: BREXPLPWMBK. W tytule należy podać język obcy, podany podczas zapisu. Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail: klient@hiperkursy.pl.

 3. Kursant dołączający do grupy w trakcie trwania kursu, wnosi opłatę za zajęcia odbywające się od dnia dołączenia do grupy. Kursant nie ponosi opłat za zajęcia, które odbyły się przed dołączeniem do grupy.

 4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Organizator uprawniony jest do pobierania odsetki ustawowych za opóźnienie.

 5. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez Organizatora. Zniżki nie sumują się. Szczegółowa informacja o rabatach i sposobie ich naliczania udostępniona jest na stronie internetowej Organizatora.

 6. ​Nieobecność na zajęciach lub problemy techniczne leżące po stronie Kursanta nie zwalniają go z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem.

 

5. LEKTORZY

 

 1. Organizator oświadcza, że kursy prowadzą lektorzy, mający kwalifikacje niezbędne do nauczania języków obcych.

 2. Organizator zastrzega prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania kursu z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od Organizatora

 

6. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zajęcia zostaną przeprowadzane w terminie ustalonym z członkami grupy. 

 2. Kursant odbywający kurs indywidualny może odwołać zajęcia najpóźniej do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania należy zgłaszać bezpośrednio lektorowi prowadzącemu kurs językowy lub Organizatorowi. Zajęcia odwołane w dniu ich odbywania uważa się za wykonane.

 3. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Organizatora, zajęcia odbywają się zgodnie z ich harmonogramem i uczestnik nie może powtórzyć tych zajęć.

 4. W przypadkach kursów grupowych, możliwość zmiany terminu zajęć uzależniona jest od pisemnej zgody wszystkich Kursantów w danej grupie, a grupa zgłosi taką potrzebę na dzień przed planowanym terminem. Termin odbywania zaległych zajęć powinien zostać ustalony z Organizatorem, najpóźniej do chwili rozpoczęcia kolejnych zajęć.

 5. Nie istnieje możliwość odbywania zaległych lekcji w ramach kontynuacji lub przedłużania kursu.

 

7. WYPOWIEDZENIE UMOWY I REKLAMACJE

 1. Kursant ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, pisemnie poprzez złożenie  oświadczenia drogą e-mailową lub  przesłanego na adres Organizatora listem poleconym w szczególnym przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia umowy jest zmiana sytuacji życiowej lub nagłe zdarzenie losowe, wywołujące niedyspozycję psychofizyczną, lub długotrwała choroba uniemożliwiająca uczestnictwo w zajęciach. Kursant zobowiązany jest potwierdzić wskazane okoliczności dokumentami pisemnymi.

 2. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji pisemnie na adres e-mail klient@hiperkursy.pl lub listem poleconym na adres Organizatora ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk. 

 3. Organizator udziela odpowiedzi na oświadczenia i reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku rażącego naruszenia Umowy lub innego zachowania Uczestnika, które mogłoby zagrażać interesom innych Uczniów.

 5. Organizator może wypowiedzieć Umowę w przypadku braku uregulowania rat za dwa miesiące.

 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora z uwagi na zaistnienie przesłanek opisanych w ust. 4-5, Organizator może zatrzymać dotychczas uiszczone opłaty.

 7. W przypadku braku miejsc w grupie lub braku wystarczającej liczby osób do powołania kursu, po upływie 30 dni od podpisania umowy z Kursantem, Strony mogą rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Kursant jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych środków w całości. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni.

 

8. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI ONLINE

 

 1. Kursant zobowiązany jest dostosować sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, w szczególności zobowiązany jest zadbać o sprawne i stabilne połączenie internetowe oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i przestrzeni do odbywania kursu online, a w przypadku zakłóceń lub hałasów podczas zajęć, zobowiązany jest do wyciszania mikrofonu.

 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, Kursantowi przysługuje możliwość skonsultowania się z pracownikiem pomocy technicznej. Kursant jest zobowiązany do dostosowania się do zaleceń wsparcia technicznego. Organizator zastrzega, że w przypadku skierowania zapytania o już wyjaśnione kwestie techniczne, odpowiedź na podobne zapytanie nie będzie udzielona. 

 3. Za nieobecność Kursanta na zajęciach z powodu problemów technicznych po stronie Kursanta nie przysługuje zwrot opłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Kursanta.

 

9. WIZERUNEK

 1.  Kursant wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć/wydarzeń organizowanych przez Organizatora do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przetwarzanie wizerunku do celów marketingowych wymaga odrębnej zgody. W przypadku gdy Kursant nie jest Uczestnikiem, Kursant przez akceptację Regulaminu zobowiązany jest do uzyskania zgody Uczestnika w zakresie opisanym powyżej.

 2. Wizerunek Uczestnika, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.

 3. Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

\

10. OTRZYMANIE CERTYFIKATU UCZESTNICTWA

 1. Organizator zobowiązuje się do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego, gdy absencja podczas trwania kursu nie przekroczyła połowy ilości zajęć wyznaczonych Ofertą Organizatora.

 2. Jeżeli absencja Kursanta przekroczy połowę ilości zajęć w czasie trwania kursu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

 3. Zaświadczenie jest wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane w terminie do 14 dni na adres e-mail Kursanta.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia indywidualne mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych i zobowiązuje się do poinformowania o tym jego użytkowników nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian. 

 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

 5. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z polityką prywatności https://www.hiperkursy.pl/politka-prywatno%C5%9Bci

94078653_246974693374829_319614981654341

DANE FIRMY

HIPERkursy Paulina Łaskowska

ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26

Gdańsk, 80-175

NIP: 9571119549

REGON: 384659997

GODZINY OTWARCIA

TO TEŻ MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ

pn-pt  8:30 - 17:00

sob 9:00-12:00

Płatności należy kierować na konto HIPERkursy Paulina Łaskowska podając w tytule język zapisu
Numer rachunku: 75 1140 2004 0000 3902 7931 9190

blackberry-messenger.png
bottom of page