top of page

REGULAMIN

PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych online prowadzonych przez szkołę językową Hiperkursy Paulina Łaskowska.

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

 1. Organizator – Paulina Łaskowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPERkursy Paulina Łaskowska, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk, NIP: 9571119549, REGON: 384659997

 2. Kursant – osoba biorąca udział w kursie.

 3. Oferta – aktualne pakiety kursów dostępne na stronie internetowej Organizatora: https://www.hiperkursy.pl/

 4. Kurs online – usługa świadczona przez Organizatora drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej, w szczególności: Whereby, Zoom, Google Meet, Skype, Teams, Messenger obejmująca cykl zajęć językowych o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w Ofercie lub uzgodniony indywidualnie z Kursantem.

 5. Panel Kursanta – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem którego realizowany jest Kurs, należący do: Langlion.com, na którym Organizator udostępnia materiały dydaktyczne.

 6. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Organizatora z Kursantem, wykonywana za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym wiadomości e–mail, Messenger, sms oraz formularzy.

 7. Strony – strony Umowy, tj. Organizator i Kursant.

 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). 

 

 1. ORGANIZACJA KURSÓW

 

 1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe Kursy online języka obcego w trybie zwykłym lub intensywnym, przez cały rok kalendarzowy, zgodnie z aktualną Oferta dostępną na stronie internetowej Organizatora: https://www.hiperkursy.pl/oferta.

 2. Zapis na kurs następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora oraz opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z Organizatorem.

 3. W przypadku wyczerpywania się miejsc w grupie o uczestnictwie w kursie rozstrzyga kolejność wpłat.  Potwierdzenie uczestnictwa w kursie zostanie przesłane Kursantowi drogą elektroniczną. 

 4. Kursant, w zależności od wybranego Kursu online, otrzymuje indywidualny login lub hasło do Panelu Kursanta lub do stworzonej na potrzeby kursu online grupy.

 5. Kursantowi, który korzysta z usług Organizatora po raz pierwszy, przysługuje prawo wzięcia udziału w darmowej lekcji lub rozmowie z lektorem, w terminie uzgodnionym z Organizatorem.  

 6. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia mogą odbywać się, jeśli cała grupa wyrazi na to zgodę. W Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy zajęcia nie odbywają się. 

 7. Termin realizacji kursu jest ustalany indywidualnie lub w grupach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w planie zajęć po rozpoczęciu kursu językowego. 

 8. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z Organizatorem pod numerem tel. +48-518-408-709 lub na Messengerze firmowym: https://www.facebook.com/hiperkurs/  lub pod adresem e-mail: klient@hiperkursy.pl

 

2. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 

 1. Organizator udostępnia niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat. Materiały dydaktyczne udostępnione są na użytek własny Kursantów i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.  

 2. W przypadku realizowania kursu za pomocą dodatkowych materiałów dydaktycznych, Kursant zobowiązuje się dokonać ich nabycia, w szczególności podręcznika wskazanego przez lektora. Cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu.

 

3. PRZYDZIAŁ DO GRUPY

 

 1. Organizator prowadzi kurs online w grupach od 2 do 8 osób, w zależności od wybranego Kursu online i na warunkach określonych w Ofercie.

 2. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego przesłanego drogą elektroniczną lub rozmowy z lektorem sprawdzającym umiejętności uczestnika w języku obcym..

 3. Kursant może zgłosić Organizatorowi chęć przeniesienia się do innej, odpowiadającej jego umiejętnościom, grupy nie później niż w dniu rozpoczęcia kolejnych zajęć. Możliwość przeniesienia Kursanta uzależniona jest od dostępności miejsc w grupie docelowej. 

 4. W przypadku zmiany grupy, Organizator nie zwraca różnicy uiszczonej opłaty za kurs.

 5. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy do mniej niż 4 osób, Organizator według swojego uznania może:

  1. skrócić czas trwania zajęć maksymalnie do 60 minut,

  2. połączyć grupy o zbliżonym poziomie językowym, z zastrzeżeniem i że liczba osób z połączonych grup nie będzie większa niż 8,

  3. zaproponować inny kurs online, dostępny w Ofercie.

 

 

4. CENA KURSU

 

 1. Cena kursów językowych online dostępna jest w aktualnym Cenniku na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega, że warunkiem uczestnictwa w kursie online jest uiszczenie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie.

 2. Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość zajęć dydaktycznych zgodnie z Ofertą, dodatkowe materiały dydaktyczne, które Kursant otrzymuje na zajęciach, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 1. Opłaty za kurs mogą być uiszczane w ratach lub jednorazowo z góry. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu online, zgodnie z aktualną Ofertą.

 2. Płatności można dokonać z pozycji Panelu kursanta lub przelewem na numer konta: HIPERkursy Paulina Łaskowska PL75 1140 2004 0000 3902 7931 9190, SWIFT/BIC mBank: BREXPLPWMBK. W tytule należy podać język obcy, podany podczas zapisu. Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail: klient@hiperkursy.pl.

 3. Kursant dołączający do grupy w trakcie trwania kursu, wnosi opłatę za zajęcia odbywające się od dnia dołączenia do grupy. Kursant nie ponosi opłat za zajęcia, które odbyły się przed dołączeniem do grupy.

 4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Organizator uprawniony jest do pobierania odsetki ustawowych za opóźnienie.

 5. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez Organizatora. Zniżki nie sumują się. Szczegółowa informacja o rabatach i sposobie ich naliczania udostępniona jest na stronie internetowej Organizatora.

 6. Nieobecność lub problemy techniczne na zajęciach nie stanowią podstawy do zmniejszenia opłat za kurs lub zwrotu środków.

 

5. LEKTORZY

 

 1. Organizator oświadcza, że kursy prowadzą lektorzy, mający kwalifikacje niezbędne do nauczania języków obcych.

 2. Organizator zastrzega prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania kursu z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od Organizatora

 

6. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zajęcia zostaną przeprowadzane w terminie ustalonym z członkami grupy. 

 2. Kursant odbywający kurs indywidualny może odwołać zajęcia najpóźniej do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania należy zgłaszać bezpośrednio lektorowi prowadzącemu kurs językowy lub Organizatorowi. Zajęcia odwołane w dniu ich odbywania uważa się za wykonane.

 3. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Organizatora, zajęcia odbywają się zgodnie z ich harmonogramem i uczestnik nie może powtórzyć tych zajęć.

 4. W przypadkach kursów grupowych, możliwość zmiany terminu zajęć uzależniona jest od pisemnej zgody wszystkich Kursantów w danej grupie, a grupa zgłosi taką potrzebę na dzień przed planowanym terminem. Termin odbywania zaległych zajęć powinien zostać ustalony z Organizatorem, najpóźniej do chwili rozpoczęcia kolejnych zajęć.

 5. Nie istnieje możliwość odbywania zaległych lekcji w ramach kontynuacji lub przedłużania kursu.

 

7. WYPOWIEDZENIE UMOWY I REKLAMACJE

 1. Kursant ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, pisemnie poprzez złożenie  oświadczenia drogą e-mailową lub  przesłanego na adres Organizatora listem poleconym w szczególnym przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia umowy jest zmiana sytuacji życiowej lub nagłe zdarzenie losowe, wywołujące niedyspozycję psychofizyczną, lub długotrwała choroba uniemożliwiająca uczestnictwo w zajęciach. Kursant zobowiązany jest potwierdzić wskazane okoliczności dokumentami pisemnymi.

 2. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji pisemnie na adres e-mail klient@hiperkursy.pl lub listem poleconym na adres Organizatora ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk. 

 3. Organizator udziela odpowiedzi na oświadczenia i reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, Organizator zwróci Kursantowi wniesione przez Kursanta opłaty pomniejszone o kwoty za lekcje pozostałe do zakończenia kursu, z potrąceniem 30% ceny kursu bez zniżek.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku rażącego naruszenia Umowy lub innego zachowania Uczestnika, które mogłoby zagrażać interesom innych Uczniów.

 6. Organizator może wypowiedzieć Umowę w przypadku braku uregulowania rat za dwa miesiące.

 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora z uwagi na zaistnienie przesłanek opisanych w ust. 4-5, Organizator może zatrzymać dotychczas uiszczone opłaty.

 8. W przypadku braku miejsc w grupie lub braku wystarczającej liczby osób do powołania kursu, po upływie 30 dni od podpisania umowy z Kursantem, Strony mogą rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Kursant jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych środków w całości. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni.

 

8. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI ONLINE

 

 1. Kursant zobowiązany jest dostosować sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, w szczególności zobowiązany jest zadbać o sprawne i stabilne połączenie internetowe oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i przestrzeni do odbywania kursu online, a w przypadku zakłóceń lub hałasów podczas zajęć, zobowiązany jest do wyciszania mikrofonu.

 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, Kursantowi przysługuje możliwość skonsultowania się z pracownikiem pomocy technicznej. Kursant jest zobowiązany do dostosowania się do zaleceń wsparcia technicznego. Organizator zastrzega, że w przypadku skierowania zapytania o już wyjaśnione kwestie techniczne, odpowiedź na podobne zapytanie nie będzie udzielona. 

 3. Za nieobecność Kursanta na zajęciach z powodu problemów technicznych po stronie Kursanta nie przysługuje zwrot opłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Kursanta.

 4. Zajęcia online mogą być nagrywane, jeśli wszyscy Kursanci wraz z lektorem wyrażą na to zgodę, a nagrane lekcje nie będą rozpowszechniane. Kursant przyjmuje do wiadomości, że nagrywanie zajęć bez zgody Organizatora i innych uczestników kursu może rodzić odpowiedzialność prawną.

 

10. OTRZYMANIE CERTYFIKATU UCZESTNICTWA

 1. Organizator zobowiązuje się do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego, gdy absencja podczas trwania kursu nie przekroczyła połowy ilości zajęć wyznaczonych Ofertą Organizatora.

 2. Jeżeli absencja Kursanta przekroczy połowę ilości zajęć w czasie trwania kursu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

 3. Zaświadczenie jest wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane w terminie do 14 dni na adres e-mail Kursanta.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia indywidualne mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o tym jego użytkowników.

 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

 5. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z polityką prywatności https://www.hiperkursy.pl/politka-prywatno%C5%9Bci 

94078653_246974693374829_319614981654341

DANE FIRMY

HIPERkursy Paulina Łaskowska

ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26

Gdańsk, 80-175

NIP: 9571119549

REGON: 384659997

GODZINY OTWARCIA

TO TEŻ MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ

pn-pt  8:30 - 17:00

sob 9:00-12:00

Płatności należy kierować na konto HIPERkursy Paulina Łaskowska podając w tytule język zapisu
Numer rachunku: 75 1140 2004 0000 3902 7931 9190

blackberry-messenger.png
bottom of page