top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie:

 

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie mogą  mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. HIPERkursy przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

 

Administrator danych i dane kontaktowe:

 

Administratorem danych jest HIPERkursy Paulina Łaskowska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Aleksandry Gabrysiak 42/26.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celu przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

HIPERkursy Paulina Łaskowska, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk

oraz za pośrednictwem adresu email: hiperkursy@gmail.com w celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez HIPERkursy w szczególności w następujących celach:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy, [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO] w celu:

  1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy.

  2. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osób uzyskanych z systemów typu chat na stronach serwisów internetowych.

  3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HIPERkursy  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu:

  1. Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta.

  2. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

  3. Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.

  4. Analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych.

 3. Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

  1. Dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta, w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu lub zawarte w bazie danych Administratora.

  2. Przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).

  3. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z HIPERkursy, w szczególności serwisów: www.mailerlite.com , www.google.com zgodnie z regulaminami serwisów.

  4. Marketing bezpośredni może być realizowany przez HIPERkursy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane przechowywane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1. Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji).

  2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących HIPERkursy.

  3. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych HIPERkursy, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji:

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy Administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych klient@hiperkursy.pl.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotom współpracującym z HIPERkursy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności takim jak:

 1. banki,

 2. operatorzy pocztowi,

 3. przewoźnicy,

 4. firmy drukujące i poligraficzne,

 5. biura informacji gospodarczej,

 6. firmy archiwizujące dokumenty,

 7. firmy windykacyjne,

 8. partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych serwisów internetowych),

 9. biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni,

 10. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inna władza rządowa lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Zmiany niniejszego dokumentu:

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.

94078653_246974693374829_319614981654341

DANE FIRMY

Hiperkursy Paulina Łaskowska

ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26

GODZINY OTWARCIA

TO TEŻ MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ

pn-nd  9:00 - 21:00

Gdańsk, 80-175

NIP: 9571119549

REGON: 384659997

blackberry-messenger.png
bottom of page